Đời sống

Báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy trình nào?

Thông qua báo cáo tài chính, kế toán sẽ cung cấp những thông tin tài chính của doanh nghiệp và công việc của kiểm toán là kiểm tra, xác minh tính trung thực của báo cáo tài chính đó. Ngoài việc lưu ý về mẫu thông báo phát hành hóa đơn, các hồ sơ khi kê khai thuế, nộp thuế, kế toán cần chuẩn bị báo cáo tài chính hết sức cẩn thận để việc kiểm toán được suôn sẻ. Bài viết sau đây sẽ khái quát sơ lược về các bước cơ bản của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp giúp quý bạn đọc nắm được thông tin khi làm báo cáo tài chính.

Thông thường, mỗi quy trình kiểm toán được chia thành 3 bước:

– Lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý đối với rủi ro đã đánh giá;

– Thực hiện kiểm toán;

– Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán.

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý

Kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm toán trong đó bao gồm thời gian dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán phải đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.

Kiểm toán viên cần thu thập các thông tin cụ thể về khách hàng, tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu. Thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị từ đó cung cấp cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá.

báo cáo tài chính

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

Các kiểm toán viên sử dụng phương pháp thích hợp với từng đối tượng để thu thập bằng chứng kiểm toán. Quá trình này là việc triển khai các kế hoạch, chương trình kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến xác thực về tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên báo cáo tài chính dựa vào các bằng chứng kiểm toán. Đây là giai đoạn các kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm toán được hình thành từ cơ sở chọn mẫu và đánh giá, là thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết. Thủ tục kiểm toán được hình thành rất đa dạng và căn cứ vào kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đi đến quyết định sử dụng các thủ tục khác nhau. 

Lỗi “Application blocked by Java Security” khi đăng nhập thuế điện tử 

Thủ tục cần thiết khi nộp báo cáo thuế theo quý

Bước 3: Tổng hợp, kết luận và hình thành ý kiến kiểm toán

Đây là thời điểm kiểm toán viên đưa ra kết luận kiểm toán. Các kết luận này nằm trong báo cáo hoặc biên bản ghi nhớ kiểm toán. Để đưa ra được những ý kiến chính xác, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc cụ thể như: xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến; xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ; xem xét tính liên tục trong hoạt động của đơn vị; thu thập thư giải trình của Ban Giám đốc…

Cuối cùng, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập nên Báo cáo kiểm toán đồng thời có trách nhiệm giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập Báo cáo kiểm toán. Tùy theo kết quả, các kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến: Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần gồm có ba dạng là: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Ý kiến kiểm toán trái ngược, và từ chối đưa ra ý kiến.